Zavod za upravljanje kulturne dediščine Grad se je v letu 2017 prijavil na razpis LAS Goričko 2020, in sicer na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Goričko 2020« v letu 2017 za sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na javni poziv je prijavil operacijo z nazivom »Z Olijem po vulkanski pokrajini« pod Tematsko področje Varstvo okolja in ohranjanje narave, ukrep Biotske raznovrstnosti in varovanje okolja z zagotavljanjem kakovostne interpretacije naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti izobraževanja/osveščanja.

Operacijo smo začeli izvajati v jeseni 2017 in smo jo aprila 2018 uspešno zaključili. V operaciji je podjetje Gor turizem, d.o.o. sodelovalo kot partner in sicer s področja občine Rogašovci, tretji partner v projektu pa je bilo Planinsko društvo Goričko Tromeja iz Občine Kuzma.
 
V okviru operacije so bile izvedene delavnice, predavanja, izobraževalne ekskurzije in pohod, v katere smo vključevali lokalno prebivalstvo in delavce s področja izobraževanja, turizma, kulture in varstva narave, ter tako omogočili medgeneracijsko sodelovanje in učenje. Operacija je z izvedbo delavnic, predavanj in izobraževalnih ekskurzij približala prebivalcem in obiskovalcem pomen naravnih danosti, ki jih na območju vulkanske pokrajine imamo, osveščala o pomenu varstva biotske raznovrstnosti, varovanja narave ter kvalitetne interpretacije naravne in kulturne dediščine, predvsem geologije in vulkanizma na vulkanskem območju. V okviru operacije so nastali novi produkti in nova partnerstva, ki bodo prispevala k razvoju skupnega nastopa na trgu (program za ciljne skupine, ki bo povezal tri občine in obiskovalcem predstavil naravne in kulturne posebnosti območja). V okviru projekta smo izvedli skupno promocijo vulkanskega območja in doživetij na tem območju ter vključili Olijevo vulkansko pot med ostale pohodne poti v regiji.

V okviru operacije je Doživljajski park Vulkanija pridobil novo opremo, s katero so obogatili doživetje v vulkanskem podzemlju in s katero na sodoben način interpretirajo geologijo in življenje na vulkanskih tleh. Nova oprema v Doživljajskem parku Vulkanija je: fogscreen sistem – oprema za doživetje bruhanja lave v lavini cevi, fotosistem za fotografiranje obiskovalcev v Vulkaniji in tiskanje spominskih fotografij, aplikacija OLIvulkan za prikaz dveh kratkih filmov v kamnolomu bazaltnega tufa, dva kratka filma o delu v kamnolomu in kristalu olivinu v bazaltnem tufu, 10 vitrin za zbirko kamnin v Geološkem muzeju in oprema za izvajanje geoloških delavnic v kamnolomu. Partner Planinsko društvo je s sodelovanjem v projektu pridobil mobilno informacijsko točko za pohodnike, opremo za spoznavanje kamnin in gorskega (vulkanskega) sveta, v turističnem podjetju Gor turizem pa smo izdelali turistični program za spoznavanje vulkanske pokrajine (izobraževalni in turistični program za ciljne skupine).

Operacijo smo 21. aprila 2018 zaključili s tiskovno konferenco, na kateri smo javnosti predstavili aktivnosti in pridobljeno opremo. 

NAMEN IN CILJI OPERACIJE

Doživljajski park Vulkanija je izobraževalno motivacijski center, ki na doživljajski način predstavi vulkansko delovanje in geologijo Goričkega. Ker je vulkansko delovanje zaznamovalo večje območje Goričkega, smo z operacijo razširili ponudbo v Vulkaniji in izoblikovali turistično izobraževalni program, ki zajema aktivnosti v naravi, spoznavanje okoljske pestrosti in vulkanske pokrajine.
Obisk vulkanskega podzemlja smo obogatili z dodatno interpretacijo toka lave v podzemlju, skozi katero se obiskovalci sprehodijo, za spomin pa dobijo fotografijo svoje družine ali skupine na obisku v vulkanskem podzemlju. Z dodatno aplikacijo ljudem predstavljamo edinstven mineral olivin, ki ga v Sloveniji najdemo edino pri Gradu na Goričkem, v kamnolomu bazaltnega tufa. Aplikacija preko mobilnih medijev obiskovalcem nudi ogled dveh kratkih filmov o olivinu in delu v kamnolomih (naravne in kulturne danosti). Z izvedbo predavanj in delavnic na temo geologije, vulkanizma ter interpretacije naravnih danosti in osveščanja o varovanju vulkanskega okolja in biotske raznovrstnosti smo osveščali lokalno prebivalstvo in to interpretacijo prenesli na vodnike, ki bodo interpretirali naravo in kulturno dediščino.
Dolgoročni cilji so izdelan turistično – izobraževalni program s kakovostno interpretacijo narave – celodnevni programi za ciljne skupine, ki bodo spoznavale območje goričkega vulkana, aplikacije za predstavitev in povezovanje pohodnih poti, vključevanje in promocija s sodelovanjem s planinskim društvom in vključevanjem pohodnikov na edinstveno vulkansko pot v slovenskem prostoru.
Obenem bo operacija pripomogla k boljši promociji celotnega vulkanskega območja, izoblikovala in pripomogla k prepoznavnosti goričkega vulkana, ki ga še vedno veliko ljudi ne pozna in tako tudi k ohranjanju te naravne vrednote, njenemu spoznavanju in vrednotenju, ob tem pa bo vključevala vse ostale prvine, lokalne potenciale, naravno in kulturno dediščino celotnega območja.

 Glavni cilji operacije:
– obogateno potovanje skozi vulkansko podzemlje,
– interaktivno spoznavanje vulkanske kamnine v kamnolomu bazaltnega tufa,
– izobraževanje o kamninah in geologiji Goričkega ob naravni vrednoti,
– zanimiva in sodobna interpretacija vulkanskih kamnin in geologije Goričkega,
– povezovanje pohodniških poti z vključitvijo vulkanske poti po kraterju vulkana,
– izobraževalni in turistični programi za ciljne skupine,
– dodatna vrednost v sonaravnem razvoju turizma,
– večja prepoznavnost turistične destinacije Goričko,
– možnost povečanja storitvenih dejavnosti in izkoriščanja lokalnih potencialov,
– dvig in širitev znanj o varovanju ter interpretaciji naravne in kulturne dediščine.

Doseženi cilji v okviru operacije:
– postavitev opreme za doživetje bruhanja lave v lavini cevi v Vulkaniji,
– postavitev fotosistema za spominsko fotografiranje obiskovalcev vulkanskega podzemlja,

– aplikacija za ogled filmov o vulkanski kamnini in olivinu v kamnolomu bazaltnega tufa,
– vzpostavitev mobilne informacijske točke za pohodnike,
– oprema za geološke delavnice in spoznavanje kamnin,
– program za spoznavanje vulkanske pokrajine, geologije, naravnih danosti in varovanja okolja (izobraževalni in turistični program za ciljne skupine),
– izvedba delavnic o interpretaciji geologije na zabaven način,
– izvedba delavnic in predavanj o varovanju narave na območju krajinskega parka,
– izvedba pohoda po vulkanski poti do kamnoloma in spoznavanje kamnine in olivina z uporabo aplikacije in nove opreme,
– vključitev vulkanske pohodne poti v sklop pohodov v regiji,
– skupna promocija vulkanskega območja in doživetij na tem območju,
– celovita predstavitev in promocija.

 Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine«, v okviru izvajanje prednostne naložbe »Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Operacija je vredna 86.693,03 eur, od tega so upravičeni stroški v višini 71.059,87 eur. Projekt je sofinanciran s strani ESRR (MGRT) v višini 56.847,90 eur (80% delež sofinanciranja upravičenih stroškov), zavod ZUKD Grad bo zagotovil lastna sredstva v višini 27.594,30 eur, partnerja pa v višini 2.250,84 eur.

Pri izvajanju operacije so sodelovali delavci s področja varstva narave, turizma in kulture, učenci treh osnovnih šol ter domačini iz vseh treh občin.
Vsa pridobljena oprema se že uporablja pri spoznavanju geologije in značilnosti vulkanizma v Doživljajskem parku Vulkanija, prav tako pa smo z novo opremo obogatili šolske programe.

POVEZAVE:

– EU SKLADI, http://www.eu-skladi.si/

– MGRT, http://www.mgrt.gov.si/

– LAS GORIČKO, http://www.las-goricko.si/prva-stran